Orthodoxie

De Griekse Orthodoxie - Leidraden geloof in Griekenland

Leidraden voor: Het Sacrament van het doopsel in de Grieks Orthodoxe kerk:

Grieks Orthodoxe icoon

1. Voor het sacrament van het doopsel zullen de geïnteresseerden voordat zij de datum zelf bepalen eerst in contact treden met de Priester van hun Parochie. Men moet immers weten of de Priester die dag geen andere pastorale verplichtingen heeft.

2. De "doopouder" moet ouder dan 14 jaar zijn en noodzakelijkerwijze "orthodox gelovig" zijn. De doopouder draagt de verantwoordelijkheid van de nieuwgedoopte te onderrichten en hem te oriënteren in het orthodoxe christelijke geloof. De doopouder dient de "geloofsbelijdenis" of "Credo" te kennen en dit in naam van de nieuwgelovige voor te lezen.

Kunnen geen doopouder worden:
*de ouders van de dopeling
*de echtgenoot of echtgenote van de dopeling
*de niet-christenenen, de niet-gedoopte orthodoxen (heidenen, Moslims, Joden enz.)
*de ketter en schismatiekers
*de geëxcommuniceerden
*de veroordeelden omwille van zware morele vergrijpen
*die zich niet bewust zijn van hun handelingen
*de geestelijken en de monniken
*die niet waardig geacht worden
*die niet deelnemen aan het sacramenteel leven van de kerk.
 

3. Op de dag van het doopsel dienen de ouders de volgende documenten aan de celebrerende Priester te overhandigen: * uittreksel van de geboorteaangifte * Certificaat van hun Kerkelijk huwelijk.
 

4. De naam van het kind dient ontleend te worden hetzij aan de feestkalender van onze Kerk, hetzij aan de oude Griekse geschiedenis.
 

5. Na het toedienen van het Sacrament van het Doopsel bezorgt het Aartsbisdom aan de geïnteresseerden een "certificaat van doopsel" met de handtekening van de priester en de stempel van de parochie. Alleen dit certificaat is geldig voor de kerkelijke, consulaire en gemeentelijke autoriteiten alhier en in Griekenland.
 

6. Als de ouders (of één van de ouders) de Griekse nationaliteit hebben (heeft) dient men (volgens de wet 344/1976, m.b.t. "de burgerlijke stand") het toedienen van het doopsel binnen 90 dagen te melden aan het dichtst bijzijnde Griekse Consulaat.


Begrafenissen:

Voordat men iets bepaalt, dienen de verwanten onmiddellijk de Priester op de hoogte te stellen, zodat deze hen kan bijstaan bij het regelen van diverse zaken.


Heilige communie en biecht:

De Heilige Communie is een onontkoombare plicht voor elke gelovige, omdat hij via dit Sacrament zich met Christus en met de andere gelovigen verenigt. We zijn geroepen van dikwijls te communiceren en niet slechts twee of drie maal per jaar. Het regelmatig communiceren heeft een bijzonder nut, maar mag echter niet aanleiding zijn van het verlies van onze noodzakelijke eerbied voor het Lichaam en het Bloed van onze Heer Jezus Christus.

Om op waardige wijze te communiceren wordt gevraagd:
*onwrikbaar geloof in Christus onze Redder in de Orthodoxe leer
*Regelmatige Kerkgang en persoonlijk gebed.
*Volledige getrouwheid aan de Moeder-Kerk zonder welke er geen redding is
*Zuiver geweten, vrij van slechte handelingen, van haat en onrechtvaardigheid.
*Vergeving aan allen die ons kwetsen; vredige relaties en liefde, zelfs voor onze vijanden
*Biechtspreken van onze zonden t.o.v. onze spirituele vader: in het algemeen en oprecht.


Nagedachtenis van overledenen:

De "mnimosyna" of "nagedachtenis van de overledenen" is een gebed dat de kerk tot God verheft voor de rust van de zielen van de overledenen. Het is een onontkoombare plicht die getuigt van geloof in de onsterfelijkheid van de ziel en van het feit dat wij, levenden, doorgaan met het gedenken en vereren van de gedachtenis van onze dierbaren van welke wij voorlopig gescheiden zijn door de dood.

"Gebeden van nagedachtenis" gebeuren de derde de negende en de veertigste dag na het overlijden. Ook na precies, drie, zes, negen en twaalf maanden. Nadien elk jaar voor de jaargetijde en tijdens de vier zaterdagen: "zaterdagen van alle overledenen" ("Allerzielen" of "Psychosavvata"genoemd), waar de namen van alle overledenen worden gecommemoreerd.


Noodzakelijk voor de "Mnimosyna":

*Het meevieren van de goddelijke liturgie en van de "Dienst van nagedachtenis"door alle leden van de familie en door overige verwanten, vrienden en genodigden.
*Het aanbieden van een zuiver brood (artos) en wijn voor de Goddelijke Liturgie.
*Het aanbieden van kaarsen voor het Heilig Altaar en olie voor de olielampen.
*Het communiceren van de familieleden van de overledene.
 

Er worden geen "mnimosyna"gevierd:

*Op de grote feesten en de feesten van Moeder Gods.
*Van Lazaros-zaterdag tot Thomas-zondag.
*Op pinksteren en het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods. (15  augustus)
*Het ware ook goed te vermijden op dagen als het Patroonfeest van de Kerk of op Grote Feesten, tenzij het na de slotzegen en het distribueren van het "Antidoron"gebeurt.


We moeten de overledenen met liefde en eerbied gedenken en bidden voor hun zielen.


Links
Enoria.be
Fotogalerie en teksten van de Heilige Barbara te Genk (B)
www.ecclesia.gr